Forside > Klinisk sosionom krav

Klinisk sosionom krav og kriterier

Krav og kriterier for å bli klinisk sosionom er bestemt av Fellesorganisasjonen (FO). Under finner du de komplette FO-kriteriene for godkjenning.

klinisk sosionom krav 1

Kort om FOs krav for å bli klinisk sosionom

FO-kravet er formalisert i et skriv du finner her (pdf) eller leser i sin helhet under. Kriteriene består av 3 kategorier med krav. Deretter info om dispensasjon, søknad og dokumentasjon.

1. Kompetansekrav

2. Krav til videreutdanning

3. Krav til veiledning

4. Dispensasjon

5. Søknad og dokumentasjon

- Synes du kriteriene er kompliserte, så har vi laget en forklaring i artikkelen hvordan bli klinisk sosionom.

- Les den forklarende historien om hvordan Lars ble klinisk sosionom.

- FO har også en fin forklaring på sin side her. Generelt vil vi anbefale alle som skal gå utdanningsløpet til klinisk sosionom om å kontakte FO for å sikre at de møter kriteriene.

Komplette FO-kriterier for godkjenning som klinisk sosionom

Følgende info er hentet fra FO sitt skriv om kriterier (PDF) for godkjenning som klinisk sosionom.

Kriteriene gjelder godkjenning av sosionomer med videreutdanning som gir klinisk kompetanse i et sentralt område av sosionomers arbeidsfelt.

Minimum 5 års totalt kvalifiseringsløp kreves for klinisk godkjenning.  

klinisk-sosionom-krav-2

1. KOMPETANSEKRAV

1.1 Utdanning:

Bachelor i sosialt arbeid

1.2 Arbeidserfaring, omfang

Til sammen 5 års arbeidserfaring som sosionom.

2 av årene skal være fullført før videreutdanningen begynner.

2 av årene må være fra sammenhengende arbeidsforhold.

Minimum omfang av godkjent del arbeidserfaring er 6 måneder

Arbeidserfaring, innhold:

4 av årene skal være klinisk arbeid, 2 av årene samtidig med studiet

FO beskriver klinisk arbeid som blant annet:

- Relasjonsbasert, målrettet, prosessorientert, hvor klient beveger seg i en endringsprosess.

- Tverrfaglig forpliktende samarbeid med andre fagfolk.

- Søkerens rolle i arbeidet er selvstendig med utrednings- og oppfølgingsansvar.

 - Refleksjon og etisk bevissthet i egen yrkesrolle.

 

Søker bør ha:

Erfaring med barn, voksne, unge og barn.

1 års erfaring fra arbeid etter lov om barneverntjenester eller lov om sosiale tjenester.

klinisk-sosionom-krav-3

1.3 Veilederkompetanse

Søkeren må være FO-godkjent veileder.

Kravene for å bli godkjent veileder overlapper med kravene for klinisk sosionom, foruten 2 punkter:

- Gjennomført kurs i veiledningsteori og veiledningsmetodikk på 40 timer

- Gi 20 timer veiledning til kollega eller annen fagperson. Samtidig motta 10 timer veiledning på de 20 timene en selv ga.

2. KRAV TIL VIDEREUTDANNING

2.1 Nivå:

Bestå klinisk teoretisk studium på minimum 60 studiepoeng

Alternativt: Kandidater som har gjennomført et studium på tilsvarende nivå innenfor et fordypningsområde uten offentlig eksamen, må levere en skriftlig fordypningsoppgave eller en godkjent fagartikkel. Egne kriterier for denne oppgaven finnes hos FO.

klinisk-sosionom-krav-4

2.2 Studietid

2 års varighet på videreutdanningen

Kun 1 års avbrekk aksepteres innen en 4 års periode

2.3 Arbeidserfaring i videreutdanningen

Kandidaten må være i veiledet klinisk arbeid parallelt med studiet

Minimum 50% stilling under hele videreutdanningen

Arbeidssituasjonen må være tilrettelagt for klinisk arbeid

2.4 Pensum

Minimum 4000 sider pensum.

Pensum må være høyere nivå enn bachelor og hensiktsmessig tilrettelagt.

Pensum må oppgis spesifikt i søknad.

klinisk-sosionom-krav-5

2.5 Fordypning

Miljøterapi, Psykisk helsearbeid, Barn og unges psykiske helse (OBS, egne kriterier), Familieterapi, Rus, Gruppearbeid i helse og sosialisektoren. Annen.

klinisk-sosionom

3. KRAV TIL VEILEDNING

Motta 200 timer faglig veiledning.

Varighet for 1 veiledningstime er minimum 45 minutter.

Hvem veileder:

Minimum 120 timer veiledning mottas fra klinisk sosionom

Inn til 80 timer veiledning mottas fra annen faggruppe. Denne må ha kompetanse på spesialistnivå i valgt fordypningsområde.

 

Innhold i veiledning:

Innholdet skal være balansert mellom: Utøvelse av kandidatens yrkesrolle og veiledning i fordypningsområdet.

Utforming av veiledning:

Minimum 80 timer veiledning må bli mottatt parallelt med studiet.

65 av de 200 totale timene må være en-til-en veiledning.

Veiledningen må strekkes over minimum 3 år

I løpet av disse 3 årene må studenten få minimum 4 timer veiledning i måneden. Maksimum 10 timer i måneden.

Gruppeveiledning må ikke overstige 7 deltakere.

Minimum 40 timer veiledning skal mottas fra samme veileder.

4. DISPENSASJON

FOs kompetanseråd kan gi dispensasjon fra kriteriene ved særskilte tilfeller.

5. SØKNAD og DOKUMENTASJON

5.1 Søknadsskjema:

Søknad gjøres på FO sitt eget godkjente skjema.

Skjemaet finnes på FO sine nettsider her:

Nedlasting av søknadsskjema for klinisk sosionom (docx, microsoft word)

klinisk sosionom krav 7

Gratis søknad for FO-medlemmer. Behandlingsgebyr for ikke-medlemmer på søknadstidspunkt. Gebyret er for tiden satt til Kr 5000.

5.2 Dokumentasjon:

Videreutdanning dokumenteres med vitnemål/attest.

Arbeidserfaring dokumenteres med attest fra arbeidsgiver.

Veiledning dokumenteres med attest fra veileder.

Attestene må spesifikt vise til at kandidatene møter kravene til innhold og omfang i praksisen.

Skal man ha klinisk kompetanse, kan man få tilbakemelding på opplæringsplanen før og under utdanningen.

klinisk sosionom krav 8

5.3 Godkjenningsutvalg

Godkjenningsutvalget for Sosionomene gjennomfører behandling av søknaden.

 

5.4 Anke:

Man kan anke til kompetanserådet. Om søknaden fortsatt ikke godkjennes, oversendes den til endelig ankeinstans, som er profesjonsrådet for sosionomene.

5.5 Evalueringskommisjonen:

For hver av profesjonene er det en evalueringskommisjon i FO.

Om ikke søker har videreutdanning som gir offentlig eksamen, skal respektive kommisjoner bedømme skriftlig arbeid etter gjeldende regler.

Søker kan rette opp skriftlig arbeid en gang. Om evalueringskommisjonen vurderer det skriftlige arbeidet til ikke-bestått på nytt, oppnevnes en ankekommisjon.

* Klinisk-sosionom.no / Doksa anbefaler på det sterkeste å kontakte FO for gjennomgang av ditt utdanningsløp, både før og underveis i løpet. Og spesielt før din søknad til klinisk sosionom, for å sikre at du møter kriteriene. Klinisk-sosionom.no / Doksa forbeholder retten til feil i gjengivelsen av kriteriene.

Dekke kravet til veiledning?

Vi tilbyr individuell-, gruppe- eller nettbasert veiledning. FO-godkjent klinisk sosionom veileder deg.

Les også

Hvordan bli klinisk sosionom

Forklaring på hvordan du blir klinisk sosionom, basert på FOs krav og kriterier.

Slik ble Lars klinisk sosionom

Les hvordan Lars gikk fra bachelorgrad til ferdig klinisk sosionom.

Nyttige lenker for deg som skal bli klinisk sosionom

FO-sider, søknadsskjemaer, veiledergodkjenning, yrkesbeskrivelser og intervjuer.

Klinisk-sosionom.no er eid og drevet av

Doksa AS

Org nr: 9236 15 377

PB 2006 Løvenstad

Personvern

Vilkår

© 2022 Klinisk-sosionom.no / Doksa AS